Stanovy spolku

STANOVY

spolku „Namouduši“

čl. I

Název, sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je: ”Namouduši z.s.” (dále jen ”spolek”).

2) Sídlem spolku je: 547 01 Náchod, Staré Město nad Metují, Pod Lipím 234

3) Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky

-celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

 

čl. II

Stanovy

Spolek Namouduši (dále též jen „spolek“) je právnickou osobou. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i orgánů spolku se řídí zákonem a těmito stanovami.

 

čl. III

Účely a cíle činnosti

1) Účely spolku:

– Podpora znevýhodněných občanů, zejména pak osob ohrožených depresivními a úzkostnými stavy (dále „potřební“)

(samoživitelek, matek malých dětí (do 10 let), seniorů a osob sociálně slabých a jinak znevýhodněných)

– Ochrana přírody.

 

2) Cíle spolku:

– Prostřednictvím svých aktivit pomoci potřebným.

– Podpora vhodných a účinných způsobů, které prokazatelně povedou k celkovému zlepšení

zdravotního stavu potřebných.

– Ochrana životního prostředí.

– Propagace zdravého životního stylu.

– Navázání spolupráce se státními i nestátními subjekty, jejichž činnost a cíle jsou v souladu

s cíli spolku.

 

čl. IV

Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

2) Mezi hlavní formy činnosti spolku patří poskytování služeb podporujících psychické zdraví potřebných. K dosažení těchto a dalších popsaných cílů budou spolkem zajišťovány finanční a hmotné prostředky formou darů a dotací od spolupracujících neziskových organizací, ze státních a regionálních grantů, z evropských fondů, firem a jednotlivců a prostřednictvím veřejné sbírky.

3) Konkrétní formy činnosti spolku budou realizovány prostřednictvím projektů spolku, které pro blaho potřebných, veřejnosti a na ochranu přírody vytváří a koordinuje Rada spolku.

4) Vytvářet podmínky pro komunikaci mezi jednotlivými organizacemi, spolky a dalšími právnickými a fyzickými osobami a rozvíjet vzájemnou podporu a spolupráci těchto subjektů. Záměrem spolku je navázání takovéto spolupráce i mimo území České republiky.

5) Další formy a konkretizaci činnosti případně stanoví Rada spolku.

 

čl. V

Členství ve spolku

1) Členem spolku se může stát kterýkoli občan starší 15 let, pokud splní podmínky členství stanovené těmito stanovami, nebo právnická osoba, pokud splní individuální podmínky členství stanovené Radou spolku. Přihláška se podává písemně, zájem stát se členem je třeba stvrdit podpisem.

2) Spolek má dva druhy členství – kmenový člen a člen. Kmenoví členové požívají všech práv a povinností podle těchto stanov. Členové spolku mají pouze právo být informováni o činnosti spolku a být zváni na veřejné akce spolku, mohou se účastnit schůze Rady spolku jako pozorovatel.

Podmínky členství právnických osob a jejich práva stanoví individuálně v jednání se zájemcem o členství Rada spolku.

2) Kmenový člen má právo

– účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován;

– účastnit se schůze Rady spolku;

– podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

– předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

– další práva a oprávnění členů spolku jsou určeny v čl. VI. – Rada, jednání jménem spolku

3) Kmenový člen má povinnost

– dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku;

4) Kmenové členství a členství ve spolku je bezplatné.

5) Členství zaniká

– doručením písemného oznámení člena Rady spolku o vystoupení z Rady spolku;

– rozhodnutím Rady spolku o vyloučení svého člena (důvody vyloučení viz. čl. VI, odst. 9.)

– úmrtím člena Rady spolku

– zánikem právnické osoby

 

čl. VI

Orgány spolku

Jediným a tedy zároveň nejvyšším orgánem spolku je:

– Rada spolku;

 

čl. VII

Rada, jednání jménem spolku a další ustanovení

Rada spolku

1) Rada spolku je nejvyšším, řídícím orgánem spolku.

2) Rada spolku je tříčlenná.

3) Funkční období Rady spolku je časově neomezené.

4) Rada spolku nemá předsedu, všichni její členové jsou si rovni, jejich hlas má stejnou váhu. Rozhodnutí rady je platné, shodne-li se na něm nadpoloviční většina všech členů Rady, pokud ovšem některé právní jednání, definované těmito stanovami, nevyžaduje shodu vyšší než nadpoloviční. V případě nenalezení shody v přijímaných rozhodnutích se hledá řešení tak dlouho, dokud ke shodě v potřebném rozsahu nedojde. Vyžaduje -li to však časová tíseň nebo případné další nepříznivé okolnosti, přijme se vždy a včas takové rozhodnutí, které nese co nejmenší riziko negativního dopadu vůči členům spolku, jeho existence a rozsahu jeho činnosti a vůči uživatelům projektů spolku a všech stran, kterých se to dotýká.

Jednání jménem spolku

5) Jménem spolku jsou ve všech záležitostech týkajících se spolku oprávnění jednat všichni členové Rady spolku, kteří své pověření k tomuto jednání dokládají písemným souhlasem se zápisem do spolkového rejstříku. Tento souhlas zároveň slouží jako úředně ověřený podpisový vzor, podle něhož se budou členové Rady podepisovat při všech jednáních ve věcech týkajících se spolku. Členové Rady spolku jednají jménem spolku samostatně a na základě a v souladu s rozhodnutími, na kterých se shodla nadpoloviční většina všech členů Rady, pokud ovšem některé právní jednání, definované těmito stanovami, nevyžaduje shodu vyšší než nadpoloviční. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Jednání ve věcech týkajících se majetku spolku

6) Členové Rady spolku jsou oprávnění samostatně výdajově nakládat s majetkem, jehož hodnota nepřesahuje nebo je rovna 5 000,- Kč. Pro oprávnění výdajově nakládat (uzavírat darovací, kupní, úvěrové a jiné podobné smlouvy, nakupovat nebo prodávat majetek a materiál, nakupovat zboží a služby, vyplácet dary a činit jiné podobné výdaje) s majetkem, který svou hodnotou přesahuje částku 5 000,- Kč, je potřeba zplnomocnění od všech ostatních členů Rady. To se vystavuje v písemné formě v podobě souhlasu s konkrétním právním jednáním a je podepsáno všemi členy Rady spolku. Toto písemné zmocnění je vystaveno ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zůstává spolku a druhé se poskytuje protistraně výdajové transakce.

Schůze spolku

7) Schůze Rady spolku se koná, pokud se na jejím svolání shodne nadpoloviční většina všech členů Rady, minimálně však jednou ročně, a je volně přístupná všem jejím členům. Schůze Rady spolku může být konána buďto za osobní přítomnosti členů nebo za účasti prostřednictvím videohovoru. K proběhlé schůzi se vyhotovuje zápis ze schůze Rady spolku se všemi obvyklými náležitostmi včetně prezenční listiny.

Rada spolku na svých schůzích:

– připravuje a schvaluje případné změny stanov, navrhuje a schvaluje cíle další činnosti a

formy jejich naplnění.

– projedná věc, požádá-li o to člen spolku;

– rozhoduje o přijetí a vyloučení svých členů z Rady spolku

Stanovy spolku

8) Stanovy jsou základní listinou, která určuje účel existence spolku, stanoví cíle spolku a určuje formy naplňování těchto cílů. Stanovy určují vnitřní organizaci spolku a stanovují řád, kterým se řídí členové Rady spolku. Členové spolku jsou povinni dodržovat stanovy spolku. Stanovy lze upravovat a měnit jen na řádně svolané schůzi Rady spolku, přičemž úpravu nebo změnu stanov musí odsouhlasit všichni členové Rady spolku.

Vyloučení člena z Rady spolku

9) Důvody umožňující Radě spolku vyloučit z Rady některého z jejich členů jsou tyto:

– porušování stanov spolku, zejména pak, pokud člen nerespektuje nebo brání naplňování

ustanovení v čl. VI, odst. 4, 5 a 6 těchto stanov

– hrubé porušení dobrých mravů, klamavé jednání a neúcta vůči členům Rady spolku a

vůči všem, kterých se dotýká činnost spolku. Ohrožení dobrého jména spolku.

– přestupky a jednání proti pokojnému občanskému soužiti, krutost vůči lidem i zvířatům

– neúcta k přírodě a poškozování životního prostředí.

– jiné vážné a prokazatelné důvody

 

Vyloučení člena z Rady spolku je možné jen na základě uvedených důvodů, jejichž reálné naplnění lze dostatečně prokázat a doložit. Návrh na vyloučení může za těchto předpokladů podat kterýkoliv člen Rady spolku. Návrh se projedná na schůzi Rady spolku, která se svolá bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od podání návrhu. Člen, o jehož vyloučení se jedná, je povinný se k tomuto návrhu vyjádřit a musí mu být dán dostatečný prostor k případné obhajobě. Rozhodnutí Rady o vyloučení člena z Rady spolku je platné, pokud se na něm v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, čl. VI. Odst. 9, shodne nadpoloviční většina členů spolku. Rozhodnutí o vyloučení je vylučovanému členu doručeno písemně, a to bez zbytečného odkladu (maximálně do 30 dnů od rozhodnutí) a prokazatelně a obsahuje odůvodnění jeho vyloučení a podpisy všech členů Rady, kteří vyloučení odsouhlasili. V případě nesouhlasu s přijatým rozhodnutím o vyloučení člena z Rady spolku mají členové Rady možnost dovolání k příslušnému soudu.

Usnášeníschopnost a zánik Rady spolku

10) Rada spolku je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je tříčlenná. V případě zániku členství jednoho nebo více členů Rady si její zbývající člen případně členové sami zvolí nové osoby do tříčlenné Rady. Tito nově zvolení členové Rady musí být starší 18 let věku, způsobilí k právním úkonům a musí se svým zvolením souhlasit. Dojde-li z tragických důvodů k zániku Rady spolku, nebo není-li ani jeden z členů Rady spolku schopen ze závažných důvodů vykonávat řízení spolku po dobu delší než 30 dnů, nebo pokud se rozhodnou všichni členové současně vystoupit z Rady spolku, je příslušným soudem pověřena k vytvoření nové Rady spolku a prozatímnímu řízení a správě spolku osoba, která o to projeví dostatečný zájem a která doposud projevovala kladný vztah ke spolku a jeho činnosti. Takto pověřený správce se automaticky stává členem nové Rady spolku. V případě, že zájem o řízení a správu spolku projeví současně více osob, které splňují zmíněné předpoklady, utvoří se přednostně nová Rada spolku z těchto osob, a to v souladu s ustanovením čl. VI, odst. 1 – 4 o Radě spolku a za předpokladu, že tyto osoby budou svým počtem schopny utvořit tříčlennou Radu spolku a budou souhlasit s touto formou vzájemné spolupráce.

Pokud tohoto nebudou schopny, nabídne se řízení a správa spolku a zároveň tedy i členství v nově utvářené Radě spolku zájemcům splňujícím zmíněné předpoklady, a to osobám v tomto pořadí: 1. Osobě, která prokáže doposud projevovaný největší zájem o činnost spolku (může být například rodinný příbuzný bývalého člena Rady spolku, zaměstnanci spolku, dobrovolníci a spolupracovníci spolku, dárci spolku, uživatelé projektů spolku a jiné osoby s kladným vztahem ke spolku) 2. Jiným zájemcům, kteří o to projeví zájem a jsou ke správě a řízení spolku způsobilí 3. Neziskové organizaci, která má podobné cíle jako spolek…….. Takto určený nový správce a zároveň člen Rady spolku si posléze do 30 dnů od pověření zvolí další dva členy spolku, aby bylo naplněno ustanovení čl. VI, odst. 1 – 4 o Radě spolku těchto stanov.

Pokud se však po zániku Rady spolku, nebo není-li ani jeden z členů Rady spolku schopen ze závažných důvodů vykonávat řízení spolku po dobu delší než 30 dnů, nebo pokud se rozhodnou všichni členové současně vystoupit z Rady spolku, do 30 dnů nenajde ani jeden zájemce způsobilý k členství v nově vytvářené Radě, rozhodne o osudu spolku v rámci zákona příslušný soud.

 

čl. VIII

Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Činnost spolku bude vykonávána jako nezisková, spolek nemá za cíl podnikat ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb.

2) Zdroji majetku jsou zejména dary a příspěvky právnických a fyzických osob, úroky a jiné výnosy majetku spolku, dotace a granty fyzických a právnických osob, nadační příspěvky, fundraisingové aktivity spolku. Fundraisingové aktivity zahrnují především přímé oslovení dárců, pořádání benefičních akcí a sbírek, sponzoring, firemní partnerství a prodej zboží spolku.

Tyto zdroje budou použity výhradně na činnost spolku v souladu s posláním a cíli spolku.

3) Zdrojem spolku jsou také výnosy z jeho vedlejší činnosti. Tyto zdroje budou použity výhradně na činnost spolku v souladu s posláním a cíli spolku. Činnost bude vykonávána jako nezisková, spolek nemá za cíl podnikat ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb.

4) Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou i fyzickou osobou pro zajištění svých aktivit.

5) Eventuální zisk může být použit jen pro realizaci cílů spolku určených těmito stanovami.

6) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

 

čl. IX

Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí Rady spolku neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

V Náchodě 18.11.2020

Se stanovami spolku „Namouduši“ v této podobě souhlasí všichni tři členové Rady spolku

 

Jaroslava Janková

členka Rady spolku

 

Pavlína Vítová

členka Rady spolku

 

Zdeněk Vít

člen Rady spolku